MÜNTER & KANDINSKY (Kinofilm)

ALSO DANN IN BERLIN… (Fiktionale Serie)

KRYPTO STEEL (Fiktionale Serie)

MABUSE (Fiktionale Serie)

SÖRING (Doku -Serie)